Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối được tạm ứng từ ngân sách nhà nước tương ứng với số lỗ kinh doanh xăng đến ngày 21/7/2008 do thực hiện chính sách bình ổn giá của Nhà nước (bao gồm cả số lỗ năm 2007 nếu có).

Theo Quyết định số 85/2008/QĐ-BTC ngày 6/10/2008, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối được tạm ứng từ ngân sách nhà nước tương ứng với số lỗ kinh doanh xăng đến ngày 21/7/2008 do thực hiện chính sách bình ổn giá của Nhà nước (bao gồm cả số lỗ năm 2007 nếu có). Hàng tháng, kể từ tháng 10/2008, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối được phép trích từ lợi nhuận trước thuế khoảng 1.000 đồng/lít trên số lượng xăng tiêu thụ để trả nợ cho ngân sách Nhà nước.

Quyết định được đăng Công báo ngày 19/10/2008 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article