Mức thuế suất mới này được áp dụng cho các Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày 12/10/2008.

Ngày 3/10/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 83/2008/QĐ-BTC điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007. Mức thuế suất mới này được áp dụng cho các Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày 12/10/2008.

Quyết định được đăng Công báo ngày 19/10/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ mức thuế suất cũ đối với các mặt hàng này quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC nói trên.

Quyết định được đính chính bởi Quyết định số 2233/QĐ-BTC ngày 9/10/2008 (đăng Công báo ngày 25/10/2008).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article