Mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắt thép thuộc phân nhóm 7204.50.00.00 và thuộc các nhóm 7206, 7207 tại Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 tiếp tục được hạ xuống ở mức 5%.

Theo Quyết định số 84/2008/QĐ-BTC ngày 6/10/2008 của Bộ Tài chính, thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắt thép thuộc phân nhóm 7204.50.00.00 và thuộc các nhóm 7206, 7207 tại Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 tiếp tục được hạ xuống ở mức 5%.

Quyết định được đăng Công báo ngày 19/10/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo, bãi bỏ Quyết định số 81/2008/QĐ-TTg ngày 22/9/2008 của Bộ trưởng bộ Tài chính.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article