Các mẫu giấy phép này được ban hành kèm theo Quyết định số 31/2008/QĐ-BCT ngày 22/9/2008. Thẩm quyền, điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, thu hồi, sửa đổi, bổ sung nội dung cụ thể, hình thức của các loại giấy phép trên được quy định chi tiết tại các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Các mẫu giấy phép này được ban hành kèm theo Quyết định số 31/2008/QÐ-BCTngày 22/9/2008. Thẩm quyền, điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, thu hồi, sửa đổi, bổ sung nội dung cụ thể, hình thức của các loại giấy phép trên được quy định chi tiết tại các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Quyết định được đăng Công báo ngày 8/10/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Quyết định số 1792/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp ngày 11/7/2006 về việc ban hành mẫu Giấy phép, Giấy phép sử dụng và Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article