Ngày 18/9/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 93/2008/QĐ-BNN bổ sung 29 loại thuốc vào Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép lưu hành tại Việt Nam.

Ngày 18/9/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 93/2008/QĐ-BNN bổ sung 29 loại thuốc vào Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép lưu hành tại Việt Nam. Việc xuất, nhập khẩu các loại thuốc này được thực hiện theo Quy định về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa ban hành kèm theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 của Chính phủ.

Quyết định được đăng Công báo ngày 2/10/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article