Ngày 17/9/2008, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 18/2008/QĐ-BGTVT về điều kiện của cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

Ngày 17/9/2008, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 18/2008/QĐ-BGTVT về điều kiện của cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

Quy định đưa ra các tiêu chuẩn đối với phòng học, nhà xưởng và khu vực thực hành, điều kiện về tài liệu giảng dạy, giáo viên, Phụ lục về thiết bị tối thiểu của phòng học pháp luật về giao thông đường thủy nội địa, phòng học điều khiển phương tiện thủy nội địa, thiết bị tối thiểu của phòng học lý thuyết máy, phòng học lý thuyết điện, phòng học thủy nghiệp cơ bản, xưởng thực tập nguội, xưởng thực hành máy-điện-cơ khí, điều kiện tối thiểu của khu vực dạy thực hành lái.

Quyết định được đăng Công báo ngày 2/10/2008, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo, thay thế Quyết định số 35/2004/QĐ-BGTVT ngày 23/12/2004 của Bộ  Giao thông vận tải ban hành Quy định điều kiện của cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article