Theo Thông tư số 77/2008/TT-BTC ngày 15/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số biện pháp xử lý nợ đọng thuế, các doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh còn nợ thuế do gặp khó khăn về tài chính, kinh doanh thua lỗ liên tục 3 năm (2005-2007) được gia hạn nộp số nợ thuế.

Theo Thông tư số 77/2008/TT-BTC ngày 15/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số biện pháp xử lý nợ đọng thuế, các doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh còn nợ thuế do gặp khó khăn về tài chính, kinh doanh thua lỗ liên tục 3 năm (2005-2007) được gia hạn nộp số nợ thuế  (doanh nghiệp phải di chuyển địa điểm kinh doanh ra khỏi nội thành, nội thị theo quy hoạch của Chính phủ hoặc của UBND cấp tỉnh mà sản xuất, kinh doanh trong thời gian di chuyển đến địa điểm mới gặp khó khăn làm phát sinh các khoản lỗ nên không có khả năng nộp đầy đủ, kịp thời tiền thuế phát sinh; doanh nghiệp có đối tác kinh doanh bị phá sản, không thu được nợ, mất thị trường do thay đổi chính sách của các nước nhập khẩu; tổn thất do thiên tai, tai nạn bất ngờ hoặc các nguyên nhân bất khả kháng khác; doanh nghiệp trực tiếp ký hợp đồng nhận thầu với chủ dự án hoặc với doanh nghiệp thực hiện dự án, công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách hoặc vốn ODA của Chính phủ nhưng chưa được ngân sách nhà nước thanh toán v.v…). Tùy trường hợp, thời gian gia hạn nộp số nợ thuế tối đa không quá 1 năm tính từ ngày 1/7/2007. Trong thời gian gia hạn, không tính phạt chậm nộp đối với số nợ thuế được gia hạn. Hết thời hạn gia hạn mà doanh nghiệp chưa hoàn trả hết số nợ thuế đã được gia hạn, cơ quan thuế hoặc cơ quan hải quan sẽ phạt chậm nộp và thực hiện các biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

Thông tư quy định cụ thể về thủ tục, hồ sơ, thẩm quyền gia hạn nợ thuế, xử lý nợ thuế, tiền phạt của các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu theo các quy định tại Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007, Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007.

Thông tư được đăng Công báo ngày 2/10/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các khoản nợ thuế không thuộc các trường hợp nêu trong Thông tư này được xử lý theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ Tài chính.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article