Ngày 18/9/2008, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa tại Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT.

Ngày 18/9/2008, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa tại Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT.

Quy chế quy định việc tổ chức thi lấy bằng, kiểm tra lấy chứng chỉ chuyên môn và việc cấp, đổi, ấp lại, chuyển đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn của bằng thuyền trưởng, bằng máy trưởng, chứng chỉ thủy thủ, chứng chủ lái phương tiện, chứng chỉ lái phương tiện hạn chế, chứng chỉ điều khiển phương tiện loại II tốc độ cao, chứng chỉ an toàn làm việc trên phương tiện chở hóa chất, chứng chỉ an toàn làm việc trên phương tiện chở khí hóa lỏng v.v... Bằng, chứng chỉ chuyên môn phải được mang theo người khi hành nghề. Các cơ quan chuyên  môn có thẩm quyền về tổ chức thi, kiểm tra, cấp, đổi, chuyển đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn là Cục đường thủy nội địa Việt Nam, các Sở Giao thông vận tải.

Quyết định được đăng Công báo ngày 4/10/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Thay thế Quyết định số 36/2004/QĐ-BGTVT ngày 23/12/2004, Quyết định số 38/2006/QĐ-BGTVT ngày 1/11/2006 của Bộ Giao thông vận tải. Người có bằng, chứng chỉ chuyên môn được cấp theo các Quyết định số 914/QĐ-BGTVT ngày 16/4/1997, Quyết định số 3237/2001/QĐ-BGTVT ngày 10/2/2001, Quyết định số 36/2004/QĐ-BGTVT ngày 23/12/2004 được sử dụng đến hết ngày 31/12/2012. Sau thời hạn trên, nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng phải làm hồ sơ gửi đến cơ quan đã cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn để được đổi theo quy định của Quy chế này.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article