Mức thuế tuyệt đối xuất khẩu đối với quặng Bratit là từ 35 - 70 USD/tấn, đối với quặng apatit là từ 6 - 20 USD/tấn.

Theo Quyết định số 129/2008/QĐ-BTC ngày 19/9/2008, tùy theo giá trị lô hàng xuất khẩu, mức thuế tuyệt đối xuất khẩu đối với quặng Bratit là từ 35 - 70 USD/tấn, đối với quặng apatit là từ 6 - 20 USD/tấn. Bộ Tài chính được quyền quyết định điều chỉnh tăng, giảm không quá 20% mức thuế trên. Trong trường hợp điều chỉnh vượt mức quy định trên, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Quyết định được đăng Công báo ngày 4/10/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article