Ngày 19/9/2008, Chính phủ ban hành Nghị định số 106/2008/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và ban hành Danh mục các dự án vay vốn tín đụng dầu tư mới thay thế cho Danh mục ban hành kèm theo Nghị định số 151/2006/NĐ-CP nói trên.

Ngày 19/9/2008, Chính phủ ban hành Nghị định số 106/2008/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và ban hành Danh mục các dự án vay vốn tín đụng dầu tư mới thay thế cho Danh mục ban hành kèm theo Nghị định số 151/2006/NĐ-CP nói trên.

Nghị định được đăng Công báo ngày 4/10/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article