Ngày 16/9/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 78/2008/QĐ-BTC và Quyết định số  79/2008/QĐ-BTC về giảm giá bán dầu điêden và cơ chế  điều hành kinh doanh xăng dầu, cơ chế quản lý, điều hành giá bán xăng dầu.

Ngày 16/9/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 78/2008/QĐ-BTC Quyết định số 79/2008/QĐ-BTC về giảm giá bán dầu điêden và cơ chế  điều hành kinh doanh xăng dầu, cơ chế quản lý, điều hành giá bán xăng dầu.

Kể từ sau 11 giờ ngày 16/9/2008, giá bán dầu điêden do thương nhân sản xuất, kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu quyết định thực hiện theo cơ chế giá thị trường quy định tại Nghị định số 55/2007/NĐ-CP ngày 6/4/2007, Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9/6/2008; giá bán xăng, dầu hỏa, ma dút theo Quyết định số 57/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008. Thương nhân Việt Nam (theo quy định của Luật Thương mại) kinh doanh xuất, nhập khẩu hoặc chế biến xăng dầu tại thị trường trong nước được quy định giá bán xăng dầu theo cơ chế thị trường, trong hệ thống phân phối thuộc mình quản lý. Trước khi ban hành quyết định giá bán xăng dầu, thương nhân Việt Nam kinh doanh xuất, nhập khẩu hoặc chế biến xăng dầu có trách nhiệm đăng ký mức giá bán với Liên bộ Tài chính -Công thương.

Quyết định được đăng Công báo ngày 1/10/2008 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/9/2008 (đối với giá bán lẻ dầu điêden, có hiệu lực thi hành kể từ 11 giờ). Quyết định số 1968/QĐ-BTC ngày 6/6/2007 và mức giá bán lẻ dầu điêden tại Quyết định số 57/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 bị thay thế.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article