Luật Năng lượng nguyên tử quy định về các hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử và bảo đảm an toàn, an ninh trong các hoạt động đó.

Ngày  12/6/2008, Chủ tịch nước đã có Lệnh số 13/2008/L-CTN công bố Luật Năng lượng nguyên tử (Luật số 18/2008/QH12).

Luật Năng lượng nguyên tử quy định về các hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử và bảo đảm an toàn, an ninh trong các hoạt động đó. Luật áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế tiến hành các hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử tại Việt Nam.

Luật gồm 11chương, 93 điều: Những quy định chung; Các biện pháp đẩy mạnh phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử; An toàn bức xạ, an toàn hạt nhân và an ninh nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân; Cơ sở bức xạ; Cơ sở hạt nhân; Thăm dò, khai thác, chế biến quặng phóng xạ; Vận chuyển và nhập khẩu, xuất khẩu vật liệu phóng xạ, thiết bị hạt nhân; Dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử; Khai báo và cấp giấy phép; Ứng phó sự cố, bồi thường thiệt hại bức xạ, hạt nhân; Điều khoản thi hành.

Luật được đăng Công báo ngày 26/9/2008 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2009. Bãi bỏ Pháp lệnh an toàn và kiểm soát bức xạ ngày 25/6/1996.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article