Mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng thuộc Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 17/2008/QĐ-BTC ngày 17/4/2008, Quyết định số 35/2008/QĐ-BTC ngày 6/6/2008 thành mức thuế suất mới quy định tại Danh mục Ban hành kèm theo Quyết định số 74/2008/QĐ-BTC ngày 8/9/2008.

Mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng thuộc Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 17/2008/QĐ-BTC ngày 17/4/2008, Quyết định số 35/2008/QĐ-BTC ngày 6/6/2008 thành mức thuế suất mới quy định tại Danh mục Ban hành kèm theo Quyết định số 74/2008/QĐ-BTC ngày 8/9/2008.

Quyết định được đăng Công báo ngày 24/9/2008, có hiệu lực thi hành và áp dụng cho các Tờ khai Hải quan hàng hóa xuất khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article