Ngày 8/9/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và các quy định về đăng ký thuế, khai thuế, quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Ngày 8/9/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 100/2008/NÐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và các quy định về đăng ký thuế, khai thuế, quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Thu nhập chịu thuế của cá nhân bao gồm: thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập của cá nhân có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề; thu nhập từ tiền lương, tiền công; thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản, từ bản quyền. Nghị định quy định rõ căn cứ tính thuế đối với một số loại thu nhập của cá nhân, giảm trừ gia cảnh v.v… Thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là 25%, thu nhập từ thừa kế, quà tặng là 10%, từ chuyển nhượng vốn góp là 20%, v.v... Cá nhân kinh doanh thực hiện kê khai thuế, tạm nộp thuế thu nhập cá nhân theo kết quả kinh doanh tạm tính của quý, thực hiện khai quyết toán thuế năm. Trường hợp chỉ có một người đứng tên trong đăng ký kinh doanh thì đối tượng nộp thuế được xác định là người đứng tên trong đăng ký kinh doanh. Trường hợp nhiều người đứng tên trong đăng ký kinh doanh và cùng tham gia kinh doanh thì đối tượng nộp thuế là từng thành viên cùng đứng tên trong đăng ký kinh doanh. Một hộ gia đình có nhiều người cùng tham gia kinh doanh thì đối tượng nộp thuế được xác định là người đứng tên trong đăng ký kinh doanh, các thành viên khác trong gia đình được xác định là người làm công nếu đủ 15 tuổi trở lên hoặc được xác định là người phụ thuộc nếu dưới 15 tuổi.

Nghị định được đăng Công báo ngày 24/9/2008 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2009; thay thế  các quy định về quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Chương III Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article