Để khắc phục những tồn tại trong công tác đấu thầu sử dụng vốn nhà nước, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 27/2008/CT-TTg ngày 20/9/2008.

Để khắc phục những tồn tại trong công tác đấu thầu (thông tin về đấu thầu chưa được cung cấp đầy đủ để đăng tải công khai trên Báo Đấu thầu, lạm dụng hình thức chỉ định thầu, tình trạng đấu thầu hình thức, thông thầu vẫn tiếp diễn v.v…), ngày 20/9/2008, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 27/2008/CT-TTg chấn chỉnh công tác đấu thầu sử dụng vốn nhà nước.

Chỉ thị yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Hội đồng quản trị của doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trực thuộc tổ chức nghiên cứu, quán triệt thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 58/2008/NÐ-CP và các văn bản hướng dẫn về đấu thầu; rà soát các văn bản hướng dẫn thực hiện đấu thầu không phù hợp, thực hiện nghiệm chỉnh các mốc thời gian trong đấu thầu, thực hiện nghiêm túc việc phân cấp trách nhiệm, cung cấp thông tin về đấu thầu, chấn chỉnh việc lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu, không chia nhỏ gói thầu để chỉ định thầu, đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm túc yêu cầu về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Luật Đấu thầu và Nghị định số 58/2008/NĐ-CP.

Chỉ thị được đăng Công báo ngày 20/9/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article