Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 71/2008/QĐ-BTC ngày 1/9/2008 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007.

Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 71/2008/QĐ-BTC ngày 1/9/2008 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC  ngày 20/12/2007.

Quyết định được đăng Công báo ngày 17/9/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article