Cá nhân là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài ở Việt Nam đươc cấp mới, cấp bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải thủy phải nộp lệ phí 1.000.000 đồng/chứng chỉ; cấp lại do hết hạn, mất, hư hỏng: 250.000 đồng/chứng chỉ.

được quy định tại Quyết định số 70/2008/QĐ-BTC ngày 1/9/2008.

Cá nhân là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài ở Việt Nam đươc cấp mới, cấp bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải thủy phải nộp lệ phí 1.000.000 đồng/chứng chỉ; cấp lại do hết hạn, mất, hư hỏng: 250.000 đồng/chứng chỉ. Cục Hàng hải Việt Nam được giữ lại 80% số tiền lệ phí thu được để trang trải cho việc quản lý thu và thu phí theo chế độ quy định.

Quyết định được đăng Công báo ngày 17/9/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng từ thu, công khai chế độ thu lệ phí không đề cập đến ở Quyết định được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002, Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article