Để có căn cứ thực hiện tốt hơn các quy định về cấm quảng cáo thuốc lá, Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch đã ban hành Thông tư số 78/2008/TT-BVHTTDL ngày 29/8/2008 bổ sung điểm 2.7 khoản 2 và khoản 4 Thông tư số 19/2005/TT-BVHTT ngày 12/5/2005 hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh quảng cáo và Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP về cấm quảng cáo thuốc lá.

Để có căn cứ thực hiện tốt hơn các quy định về cấm quảng cáo thuốc lá, Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch đã ban hành Thông tư số 78/2008/TT-BVHTTDL ngày 29/8/2008 bổ sung điểm 2.7 khoản 2 và khoản 4 Thông tư số 19/2005/TT-BVHTT ngày 12/5/2005 hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Quảng cáo và Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP về cấm quảng cáo thuốc lá.

Thông tư được đăng Công báo ngày 15/9/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article