Luật Thuế giá trị gia tăng quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ và phương pháp tính thuế, khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng.

Ngày 12/6/2008, Chủ tịch nước đã có Lệnh số 08/2008/L-CTN công bố  (Luật số 13/2008/QH12).

Luật Thuế giá trị gia tăng quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ và phương pháp tính thuế, khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng. Thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Đó là các hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam, trừ các đối tượng quy định ở Điều 5 của Luật này. Căn cứ tính thuế giá trị gia tăng là giá tính thuế và thuế suất (0%, 5% và 10%). Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng gồm phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng và phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế, nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 12 của Luật này thì được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Các cơ sở này được hoàn thuế nếu trong 3 tháng liên tục trở lên có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết. Nếu cơ sở có số hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ 200.000.000 đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng. Các cơ sở có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết được hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, phá sản.

Luật được đăng Công báo ngày 11/9/2008 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2009, thay thế Luật Thuế giá trị gia tăng năm 1999, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng số 07/2003/QH11, bãi bỏ Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế giá trị gia tăng số 57/2005/QH11.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article