Ngày 15/8/2008, Liên Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 16/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 72/2008/QĐ-TTg ngày 30/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành nghề trong các công ty nhà nước.

Ngày 15/8/2008, Liên Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 16/2008/TTLT-BLÐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 72/2008/QĐ-TTg ngày 30/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành nghề trong các công ty nhà nước.

Thông tư được đăng Công báo ngày 6/9/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo, bãi bỏ khoản 2, mục I, khoản 2, mục IV Thông tư số 35/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 16/12/2005. Các chế độ quy định tại Thông tư này được áp dụng kể từ ngày 26/6/2008 (ngày Quyết định số 72/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article