Bộ Tài chính đã ban hành mẫu Biên lai thuế thu nhập cá nhân dùng cho cơ quan thuế lập và cấp cho cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân trực tiếp tại cơ quan thuế; chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân dùng cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập lập và cấp cho cá nhân có thu nhập thuộc diện phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Ngày 12/11/2008, Bộ Tài chính đã ban hành mẫu Biên lai thuế thu nhập cá nhân dùng cho cơ quan thuế lập và cấp cho cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân trực tiếp tại cơ quan thuế; chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân dùng cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập lập và cấp cho cá nhân có thu nhập thuộc diện phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tại Quyết định số 102/2008/QĐ-BTC. Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm tổ chức in ấn, phát hành và quản lý, hướng dẫn sử dụng các chứng từ thuế thu nhập cá nhân nói trên.

Quyết định  được đăng Công báo ngày 24/11/2008, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và được áp dụng từ ngày 1/1/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article