Mức thuế được điều chỉnh này áp dụng cho các Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày 11/11/2008.

Ngày 7/11/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 99/2008/QĐ-BTC điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 quy định tại Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007. Mức thuế suất này áp dụng cho các Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày 11/11/2008. Quyết định được đăng Công báo ngày 19/11/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Ngày 14/11/2008, Bộ Tài chính tiếp tục điều chỉnh mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 nói trên tại Quyết định số 105/2008/QĐ-BTC. Mức thuế mới của các mặt hàng này được áp dụng cho các Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày 18/11/2008. Quyết định nói trên được đăng Công báo ngày 28/11/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article