Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối được đưa vào kết cấu giá bán 500 đồng cho mỗi kg mazút tiêu thụ thực tế để tạo nguồn trang trải số lỗ kinh doanh mazút phát sinh (tương ứng số lỗ tiêu thụ của lượng mazút tồn kho tại thời điểm 21/7/2008 do thực hiện chính sách bình ổn giá cả của Nhà nước.

Theo Quyết định số 97/2008/QĐ-BTC ngày 31/10/2008, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối được đưa vào kết cấu giá bán 500 đồng cho mỗi kg mazút tiêu thụ thực tế để tạo nguồn trang trải số lỗ kinh doanh mazút phát sinh (tương ứng số lỗ tiêu thụ của lượng mazút tồn kho tại thời điểm 21/7/2008 do thực hiện chính sách bình ổn giá cả của Nhà nước. Thời gian triển khai thực hiện từ ngày 1/11/2008 đến 31/12/2008 và áp dụng chung cho tất cả các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối.

Quyết định được đăng Công báo ngày 17/11/2008 và có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article