Ngày 5/11/2008, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 13/2008/TT-BCT hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư từ Ngân sách Trung ương để xây dựng cụm hạ tầng khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp do UBND tỉnh quyết định thành lập tại các tỉnh, huyện quy định tại Quyết định số 25/2008/QĐ-TTg và Quyết định số 27/2008/QĐ-TTg ngày 5/2/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội đối với các tỉnh vùng Tây Nguyên, trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2010.

Ngày 5/11/2008, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 13/2008/TT-BCT hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư từ Ngân sách Trung ương để xây dựng cụm hạ tầng khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp do UBND tỉnh quyết định thành lập tại các tỉnh, huyện quy định tại Quyết định số 25/2008/QĐ-TTg ngày 5/2/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội đối với các tỉnh vùng Tây Nguyên đến năm 2010 và Quyết định số 27/2008/QÐ-TTg cùng ngày về việc ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội đối với các tỉnh vùng  trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2010.

Các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp do các doanh nghiệp hoặc tổ chức Việt Nam làm chủ đầu tư có các doanh nghiệp cam kết đăng ký thuê đất ít nhất đạt 30% diện tích đất công nghiệp tính đến thời điểm lập hồ sơ với điều kiện cụm công nghiệp phải nằm trong Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp hoặc Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn đã được UBND tỉnh phê duyệt hoặc đã cho phép bổ sung vào Quy hoạch trong từng thời kỳ, có tác động quan trọng đến thu hút đầu tư, phát triển các ngành công nghiệp có tiềm năng lợi thế của địa phương là các dự án đáp ứng điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ này. Ngoài ra, dự án dự án phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đầu tư hoặc cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật. Các hạng mục công trình được hỗ trợ đầu tư gồm: đền bù, giải phóng và san lấp mặt bằng; đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp thoát nước nội bộ; hệ thống các công trình xử lý nước thải, chất thải tập trung. Tổng mức hỗ trợ không quá 6 tỷ đồng/cụm công nghiệp và không quá 70 tỷ đồng cho một tỉnh đến năm 2010.

Thông tư hướng dẫn về việc lập kế hoạch hỗ trợ vốn đầu tư và tổ chức thực hiện. Thông tư được đăng Công báo ngày 17/11/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article