Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số của Bộ Công thương phải tuân thủ Quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Bộ Công thương ban hành kèm theo Quyết định số 40/2008/QĐ-BCT ngày 31/10/2008.

Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số của Bộ Công thương phải tuân thủ Quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Bộ Công thương ban hành kèm theo Quyết định số 40/2008/QĐ-BCT ngày 31/10/2008.

Chứng thư số là một dạng chứng thư điện tử do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ kỹ số của Bộ Công thương cấp. Chữ ký số là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bằng sự biến đổi một thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã không đối xứng theo đó người có được thông điệp dữ liệu ban đầu và khóa công khai của người ký có thể xác định được chính xác. Tổ chức duy nhất của Bộ Công thương cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số do Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin quản lý, điều hành. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp chứng thư số phải thuộc đối tượng quy định tại Điều 2 Quy chế này, là doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam, có khả năng trang bị các thiết bị kỹ thuật, tổ chức và duy trì hoạt động phù hợp với hệ thống giao dịch điện tử của Bộ Công thương, người đại diện theo pháp luât hiểu biết pháp luật về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số. Hồ sơ đề nghị cấp chứng thư số gồm: Giấy đề nghị cấp chứng thư số, bản sao hợp lệ quyết định thành lập của tổ chức quản lý thuê bao đối với hồ sơ đề nghị cấp chứng thư số lần đầu. Trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số có trách nhiệm kiểm tra, cấp chứng thư số cho thuê bao hoặc có văn bản nêu rõ lý do từ chối cấp chứng thư số. Tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số có trách nhiệm duy trì 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần trên trang thông tin điện tử của Bộ Công thương những thông tin sau: Quy chế chứng thực chữ ký số và chứng thu số; danh sách chứng thư số có hiệu lực, bị tạm dừng, bị thu hồi của thuê bao; những thông tin cần thiết khác.

Quyết định được đăng Công báo ngày 17/11/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Quyết định số 25/2006/QĐ-BTM ngày 27/7/2006 về việc ban hành quy chế sử dụng chữ ký số của Bộ Thương mại.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article