Bộ Công thương mới ban hành Thông tư số 11/2008/TT-BCT ngày 22/10/2008 hướng dẫn lập hồ sơ và trình tự, thủ tục mua bán điện với nước ngoài đối với từng dự án xuất nhập khẩu điện và áp dụng cho các đơn vị điện lực.

Bộ Công thương mới ban hành Thông tư số 11/2008/TT-BCT ngày 22/10/2008 hướng dẫn lập hồ sơ và trình tự, thủ tục mua bán điện với nước ngoài đối với từng dự án xuất nhập khẩu điện và áp dụng cho các đơn vị điện lực.

Thông tư hướng dẫn về nội dung hồ sơ đề nghị phê duyệt mua bán điện với nước ngoài; trình tự thẩm định và phê duyệt chủ trương mua bán điện với nước ngoài. Hồ sơ mua bán điện với nước ngoài bao gồm: tờ trình phê duyệt chủ trương mua bán điện với nước ngoài của đơn vị điện lực, văn bản đề nghị mua điện hoặc chấp thuận bán điện của phía nước ngoài, phương án mua bán điện với nước ngoài, văn bản của đơn vị quản lý lưới điện (nếu cần). Hồ sơ này được nộp tới Cục Điều tiết điện lực để thẩm định trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được ý kiến chính thức của các Bộ, ngành liên quan, Cục Điều tiết điện lực lập báo cáo thẩm định trình Bộ trưởng Bộ Công thương xem xét và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thông tư được đăng Công báo ngày 9/11/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Khách hàng sử dụng điện ở khu vực biên giới mua điện trực tiếp với nước ngoài ở cấp điện áp 0,4kV không qua hệ thống lưới điện quốc gia và sử dụng cho mục đích sinh hoạt hoặc kinh doanh, sản xuất có quy mô dưới 50kVA không thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư này.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article