Ngày 24/10/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 95/2008/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số tài khoản và phương pháp ghi chép một số tài khoản kế toán; mẫu báo cáo tài chính, giải thích nội dung, phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính, chứng từ và sổ kế toán cho công ty chứng khoán.

Ngày 24/10/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 95/2008/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số tài khoản và phương pháp ghi chép một số tài khoản kế toán; mẫu báo cáo tài chính, giải thích nội dung, phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính, chứng từ và sổ kế toán cho công ty chứng khoán. Công ty chứng khoán phải mở sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong kỳ và lập báo cáo tài chính theo quy định.

Các Danh mục hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho công ty chứng khoán, Danh mục và mẫu báo cáo tài chính áp dụng cho công ty chứng khoán, Danh mục chứng từ kế toán và mẫu chứng từ kế toán đặc thù áp dụng cho công ty chứng khoán, Danh mục sổ kế toán và mẫu sổ kế toán đặc thù áp dụng cho công ty chứng khoán được ban hành kèm theo Thông tư.

Thông tư được đăng Công báo ngày 11/11/2008 (các số từ 599-602) và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Những nội dung kế toán không hướng dẫn trong Thông tư này thì công ty chứng khoán thực hiện theo Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 , các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán và các thông tư hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệp của Bộ Tài chính. Quyết định số 99/2000/QĐ-BTC ngày 13/6/2000 của Bộ Tài chính ban hành Chế độ tài chính của công ty chứng khoán bị thay thế.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article