Thuế suất thuế thu nhập cá nhân được áp dụng theo biểu thuế lũy tiến tại Điều 22 Luật Thuế thu nhập cá nhân. Có 7 mức thuế suất (5%,10%,15%,20%,25%,30% và 35%), áp dụng cho phần thu nhập trong năm từ 60 triệu đồng đến trên 960 triệu đồng.

Ngày 30/9/2008, Bộ Tài chính đã ban hành hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân được áp dụng theo biểu thuế lũy tiến tại Điều 22 Luật Thuế thu nhập cá nhân. Có 7 mức thuế suất (5%,10%,15%,20%,25%,30% và 35%), áp dụng cho phần thu nhập trong năm từ 60 triệu đồng đến trên 960 triệu đồng.

Thông tư hướng dẫn chi tiết về đối tượng nộp thuế; các khoản thu nhập chịu thuế; các khoản thu nhập được miễn thuế; việc giảm thuế, quy đổi thu nhập chịu thuế ra đồng Việt Nam; căn cứ  tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công, đối với cá nhân không cư trú; đăng ký thuế, khấu trừ thuế, khai thuế, quyết toán thuế, hoàn thuế. Thông tư ban hành hệ thống mẫu biểu trong lĩnh vực thuế thu nhập cá nhân như Tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân, Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân, Bảng kê chi tiết thu nhập tính thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập đầu tư từ vốn,  Bảng kê chi tiết thu nhập tính thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập đầu tư từ chuyển nhượng chứng khoán, Bảng kê chi tiết thu nhập tính thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập đầu tư từ nhượng quyền thương mại,  Bảng kê chi tiết thu nhập tính thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập đầu tư từ trúng thưởng, Tờ khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân, Văn bản đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân, Thư xác nhận thu nhập năm  v.v…

Thông tư được đăng Công báo ngày 7/11/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và áp dụng từ ngày 1/1/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article