Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 2710 quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính tiếp tục được điều chỉnh.

Theo Thông tư số 148/2009/TT-BTC ngày 21/7/2009 của Bộ Tài chính, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 2710 quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC  ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính tiếp tục được điều chỉnh.

Thông tư được đăng Công báo ngày 5/8/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và áp dụng đối với Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan kể từ ngày 26/7/2009. Bãi bỏ Thông tư số 133/2009/TT-BTC ngày 30/6/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2701 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article