Tiêu chí gồm: 1) đánh giá về sự cần thiết, mục tiêu đề án; 2) đánh giá nội dung phương án triển khai đề án;  3) đánh giá năng lực triển khai của đơn vị chủ trì; 4) đánh giá hiệu quả dự kiến của đề án. Các tiêu chí trên được cho điểm. Các đề án có điểm đánh giá dưới 65 hoặc tiêu chí 1 dưới 10 điểm là các đề án không đạt.

Các tiêu chí của Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia được Bộ Công thương ban hành tại Quyết định số 36/2008/QĐ-BCT ngày 10/10/2008.

Tiêu chí gồm: 1) đánh giá về sự cần thiết, mục tiêu đề án; 2) đánh giá nội dung phương án triển khai đề án;  3) đánh giá năng lực triển khai của đơn vị chủ trì; 4) đánh giá hiệu quả dự kiến của đề án. Các tiêu chí trên được cho điểm. Các đề án có điểm đánh giá dưới 65 hoặc tiêu chí 1 dưới 10 điểm là các đề án không đạt.

Quyết định được đăng Công báo ngày 5/11/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Quyết định số 13/2006/QĐ-BTM ngày 7/3/2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article