Khoản thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp của các nhà thầu phụ nộp ngân sách nhà nước phát sinh từ hoạt động thăm dò, khai thác sản phẩm tài nguyên dầu, khí được điều tiết 100% cho ngân sách trung ương. Các khoản thuế trên phát sinh từ hoạt động dịch vụ phục vụ công tác thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu, khí thì phân chia cho các cấp theo quy định hiện hành về tỷ lệ % phân chia các khoản thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.

Ngày 22/10/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 93/2008/QĐ-BTC hướng dẫn thực hiện phân chia thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp do các nhà thầu phụ nộp ngân sách nhà nước phát sinh từ hoạt động thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu, khí giữa ngân sách các cấp.

Khoản thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp của các nhà thầu phụ nộp ngân sách nhà nước phát sinh từ hoạt động thăm dò, khai thác sản phẩm tài nguyên dầu, khí được điều tiết 100% cho ngân sách trung ương. Các khoản thuế trên phát sinh từ hoạt động dịch vụ phục vụ công tác thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu, khí thì phân chia cho các cấp theo quy định hiện hành về tỷ lệ % phân chia các khoản thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.

Thông tư được đăng Công báo ngày 1/11/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Thông tư số 68/2005/TT-BTC ngày 29/8/2005.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article