Chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá được cấp cho các học viên tham gia khoá đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thẩm định giá của các đơn vị được phép tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng. Chứng chỉ này được sử dụng để đăng ký dự thi cấp thẻ thẩm định viên về giá.

Ngày 22/10/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 87/2008/QĐ-BTC về Quy chế đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá; áp dụng đối với các đơn vị được phép tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thẩm định giá; cá nhân, tổ chức có nhu cầu được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá.

Chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá được cấp cho các học viên tham gia khoá đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thẩm định giá của các đơn vị được phép tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng. Chứng chỉ này được sử dụng để đăng ký dự thi cấp thẻ thẩm định viên về giá.

Quyết định được đăng Công báo ngày 1/11/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Quyết định số 2722/2004/QĐ-BTC ngày 24/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt chương trình, nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article