Mức lương tối thiểu vùng được phân theo 4 mức: 650.000 đồng/tháng, 690.000 đồng/tháng, 740.000 đồng/tháng và 800.000 đồng/tháng. Kinh phí thực hiện mức lương tối thiểu này được hạch toán vào giá thành hoặc chi phí sản xuất, kinh doanh.

Ngày 20/10/2008, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 24/2008/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân (không bao gồm công ty TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài), hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động (không bao gồm cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam).

Mức lương tối thiểu vùng được phân theo 4 mức: 650.000 đồng/tháng, 690.000 đồng/tháng, 740.000 đồng/tháng và 800.000 đồng/tháng. Kinh phí thực hiện mức lương tối thiểu này được hạch toán vào giá thành hoặc chi phí sản xuất, kinh doanh.

Thông tư được đăng Công báo ngày 1/11/2008 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2009. Bãi bỏ Thông tư số 30/2007/TT-BLĐTBXH ngày 5/12/2007.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article