Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 22/2008/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca trong các công ty nhà nước.

Ngày 15/10/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 22/2008/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca trong các công ty nhà nước; áp dụng đối với công ty nhà nước được thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (Tổng công ty nhà nước; công ty nhà nước độc lập; công ty mẹ là công ty nhà nước trong Tập đoàn kinh tế do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập hoặc phê duyệt đề án thành lập và giao cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập; công ty mẹ là công ty nhà nước trong Tổng công ty hoặc công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ-công ty con; Tổng công ty, công ty thành viên hạch toán độc lập 100% vốn Nhà nước thuộc Tập đoàn kinh tế trong thời gian qua chưa chuyển đổi và đăng ký lại theo quy định tại Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngatf 5/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp; công ty thành viên hạch toán độc lập 100% vốn Nhà nước thuộc Tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập; tổ chức, đơn vị được phép hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc cơ quan hành chính, sự nghiệp, đảng, đoàn thể, các hội quần chúng tự trang trải về tài chính.

Thông tư được đăng Công báo ngày 19/10/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; bãi bỏ Thông tư số 15/1999/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/1999.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article