Quy chế quy định nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia tư vấn giám sát; điều kiện, năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia tư vấn giám sát; mối quan hệ giữa tổ chức tư vấn giám sát với chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn thiết kế và địa phương; chế độ, quyền lợi của tư vấn giám sát và xử lý vi phạm.

Ngày 20/10/2008, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 22/2008/QĐ-BGTVT về Quy chế tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình trong ngành giao thông vận tải.

Quy chế quy định nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia tư vấn giám sát; điều kiện, năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia tư vấn giám sát; mối quan hệ giữa tổ chức tư vấn giám sát với chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn thiết kế và địa phương; chế độ, quyền lợi của tư vấn giám sát và xử lý vi phạm. Tổ chức thực hiện công tác tư vấn giám sát phải có tư cách pháp nhân, có đủ điều kiện, năng lực phù hợp với phân cấp, phân loại công trình và công việc theo quy định tại Điều 62 của Nghị định số 16/2005/NÐ-CPngày 7/2/2005 của Chính phủ. Tổ chức, cá nhân nước ngoài khi hành nghề tư vấn giám sát công trình xây dựng trong ngành giao thông vận tải phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Điều 67 của Nghị định nói trên và các Điều 9, Điều 10 của Quy chế này.

Quyết định được đăng Công báo ngày 29/10/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Quyết định số 1562/1999/QĐ-BGTVT ngày 29/6/2/1999.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article