Ngày 15/10/2008, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số  37/2008/QĐ-BCT về Hệ thống chỉ tiêu thống kê về lĩnh vực thương mại điện tử.

Ngày 15/10/2008, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 37/2008/QĐ-BCT về Hệ thống chỉ tiêu thống kê về lĩnh vực thương mại điện tử.

Hệ thống bao gồm các chỉ tiêu như số thương nhân có kết nối internet, số thương nhân triển khai ứng dụng phần mềm tác nghiệp phục vụ hoạt động thương mại điện tử, số thương nhân áp dụng các biện pháp bảo mật công nghệ thông tin/thương mại điện tử,  số thương nhân thường xuyên sử dụng email trong hoạt động kinh doanh v.v… Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh.

Sở Công thương các tỉnh, thành phố có trách nhiệm tổ chức thu thập thông tin về những chỉ tiêu thống kê về lĩnh vực thương mại điện tử trên địa bàn và thực hiện chế độ báo cáo thống kê theo quy định.

Quyết định được đăng Công báo ngày 29/10/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article