Ngày 8/1/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 02/2010/NĐ-CP về khuyến nông.

Ngày 8/1/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 02/2010/NĐ-CP về khuyến nông.

Nghị định gồm 7 chương, 27 điều: Những quy định chung; Nội dung hoạt động khuyến nông; Tổ chức khuyến nông; Chính sách khuyến nông; Kinh phí khuyến nông; Tổ chức thực hiện; Điều khoản thi hành.

Nghị định được đăng Công báo ngày 26/1/2010, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2010; thay thế Nghị định số 56/2005/NĐ-CP ngày 26/4/2005 của Chính phủ quy định về khuyến nông, khuyến ngư.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article