Ngày 15/10/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 100/2008/QĐ-BNN quy định về sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón; áp dụng trong lĩnh vực sản xuất, gia công, kinh doanh, sử dụng, quản lý chất lượng, công bố Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam.

Ngày 15/10/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 100/2008/QĐ-BNN quy định về sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón; áp dụng trong lĩnh vực sản xuất, gia công, kinh doanh, sử dụng, quản lý chất lượng, công bố Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh, sản xuất, gia công các loại phân bón (trừ gia công phân bón vô cơ, phân hữu cơ truyền thống) phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 1 Nghị định số 191/2007/NĐ-CP, Điều 19 Nghị định số 113/2003/NĐ-CP. Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu phân bón phải công bố tiêu chuẩn áp dụng công khai trên nhãn hàng hóa hoặc các phương tiện khác theo quy định của pháp luật về ghi nhãn hàng hóa và Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa. Các đại lý phân bón phải thực hiện các thủ tục về đại lý quy định trong Luật Thương mại. Người bán phân bón phải thực hiện quy định của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa. Các loại phân bón được sử dụng bao gồm: phân bón có tên trong Danh mục phân bón, phân bón hữu cơ truyền thống qua xử lý bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường. Phân bón đang trong thời gian khảo nghiệm chỉ được sử dụng theo quy định của Giấy chứng nhận đăng ký khảo nghiệm. Tổ chức, cá nhân muốn quảng cáo phân bón trên các phương tiện thông tin đại chúng phải tuân thủ pháp luật về quảng cáo và phải được Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) thẩm định, xác định tính xác thực của các thông tin về phân bón trước khi đăng quảng cáo.

Quyết định ban hành các Danh mục phân bón phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy, Mẫu thông báo tiếp nhận công bố hợp quy, Mẫu bản công bố hợp quy, Mức sai số định lượng cho phép và định lượng bắt buộc đối với các yếu tố trong phân bón, Quy định đơn vị tính đối với các yếu tố có trong phân bón, Hồ sơ đăng ký vào danh mục phân bón, Mẫu đơn đăng ký vào danh mục phân bón, Mẫu đơn đăng ký sản xuất phân bón để khảo nghiệm, Mẫu đơn đăng ký nhập khẩu phân bón, Mẫu tờ khai kỹ thuật phân bón và Mẫu đơn đăng ký đổi tên đơn vị nhận chuyển giao phân bón.

Quyết định được đăng Công báo ngày 27/10/2008, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Quyết định số 36/2007/QĐ-BNN ngày 24/4/2007 của  Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về sản xuất, kinh doanh phân bón, vi phạm quy định về khối lượng, chất lượng phân bón sẽ bị xử phạt theo các quy định tại Nghị định số 37/2005/NĐ-CP ngày 18/3/2005, Nghị định số 126/2005/NĐ-CP ngày 10/10;/2006, Nghị định số 95/2007/NĐ-CP ngày 4/7/2007, Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16/1/2008, và các Điều 30, Điều 40, Điều 66 Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article