Tất cả các lô hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ thuộc các chủng loại hàng từ 338-345, 347-348, 351-352 đều phải làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ tại các Tổ cấp C/O của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Theo Quyết định số 35/2008/QĐ-BCT ngày 9/10/2008 của Bộ Công thương, tất cả các lô hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ thuộc các chủng loại hàng từ 338-345, 347-348, 351-352 đều phải làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ tại các Tổ cấp C/O của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Trong thời hạn 30 ngày kề từ ngày cấp C/O, thương nhân phải nộp lại tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu (bản sao có chữ ký của người có thẩm quyền và dấu sao y bản chính) cho Tổ cấp C/O. Trường hợp đặc biệt, thương nhân có thể nợ C/O nhưng không quá 20 ngày kể từ ngày đăng ký tời khai hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu.

Quyết định này áp dụng cho các lô hàng có tờ khai xuất khẩu từ ngày 1/11/2008 và hết hiệu lực từ ngày 1/7/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article