Các tổ chức tín dụng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến và dự báo về ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính, tín dụng ở Mỹ và khả năng tác động đối với nền kinh tế, thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng Việt Nam; xây dựng phương án hoạt động kinh doanh, tiếp tục mở rộng huy động vốn và tăng trưởng tín dụng với lãi suất hợp lý, đồng thời phải bảo đảm khả năng thanh toán cho các nhu cầu chi trả; kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng; chấp hành đúng các quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng; báo cáo kịp thời khó khăn, vướng mắc với Ngân hàng Nhà nước v.v…

Ngày 9/10/2008, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Chỉ thị số 05/2008/CT-NHNN về một số biện pháp bảo đảm an toàn, hiệu quả hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng.

Theo đó, các tổ chức tín dụng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến và dự báo về ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính, tín dụng ở Mỹ và khả năng tác động đối với nền kinh tế, thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng Việt Nam; xây dựng phương án hoạt động kinh doanh, tiếp tục mở rộng huy động vốn và tăng trưởng tín dụng với lãi suất hợp lý, đồng thời phải bảo đảm khả năng thanh toán cho các nhu cầu chi trả; kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng; chấp hành đúng các quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng tại Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN ngày 19/4/2005, Quyết định số 03/2007/QĐ-NHNN ngày 19/1/2007, Quyết định số 1328/2005/QĐ-NHNN ngày 6/9/2005; rà soát, chỉnh sửa và hoàn thiện các quy trình nội bộ về hoạt động tín dụng, kinh doanh tiền tệ, ngoại hối, thanh toán, chuyển tiền, ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan; báo cáo kịp thời khó khăn, vướng mắc với Ngân hàng Nhà nước v.v…

Chỉ thị được đăng Công báo ngày 23/10/2008 và có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article