Ngày 10/10/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 109/2008/NĐ-CP về bán, giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước (công ty nhà nước độc lập, công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước do Bộ cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh là đại diện chủ sở hữu), công ty thành viên hạch toán độc lập (công ty thành viên hạch toán độc lập, công ty TNHH một thành viên do tổng công ty nhà nước, công ty mẹ thuộc tổng công ty nhà nước, tập đoàn kinh tế, công ty mẹ trong mô hình công ty mẹ-công ty con là chủ sở hữu) và bán đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, công ty thành viên hạch toán độc lập.

Ngày 10/10/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 109/2008/NĐ-CP về bán, giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước (công ty nhà nước độc lập, công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước do Bộ cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh là đại diện chủ sở hữu), công ty thành viên hạch toán độc lập (công ty thành viên hạch toán độc lập, công ty TNHH một thành viên do tổng công ty nhà nước, công ty mẹ thuộc tổng công ty nhà nước, tập đoàn kinh tế, công ty mẹ trong mô hình công ty mẹ-công ty con là chủ sở hữu) và bán đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, công ty thành viên hạch toán độc lập.

Nghị định quy định cụ thể về việc bán doanh nghiệp, giao doanh nghiệp cho tập thể người lao động, chính sách đối với doanh nghiệp và người mua, nhận giao doanh nghiệp, tổ chức thực hiện bán doanh nghiệp. Đối tượng có quyền mua doanh doanh nghiệp bao gồm: tập thể, cá nhân người lao động trong doanh nghiệp, các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (trừ tổ chức tài chính trung gian thực hiện tư vấn định giá, đấu giá bán doanh nghiệp), công dân Việt Nam có đủ năng lực hành vi dân sự (trừ thành viên Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, những người không được thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định tại các điểm b,c,d,đ,e,g khoản 2 và điểm b khoản 4 Điều 13 Luật Doanh nghiệp), tổ chức kinh tế tài chính được thành lập theo pháp luật nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài (trừ tổ chức kinh tế tài chính trung gian và cá nhân thuộc tổ chức kinh tế tài chính trung gian thực hiện tư vấn định giá, đấu giá bán doanh nghiệp). Việc xác định và điều chỉnh giá trị doanh nghiệp được áp dụng theo những nguyên tắc quy định tại Chương III Nghị định số 109/2007/NĐ-CP.

Nghị định được đăng Công báo ngày 23/10/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Nghị định số 80/2005/NĐ-CP ngày 22/6/2005 của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty nhà nước.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article