Ngày 7/10/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2008/NĐ-CP quy định chi tiết về điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất, khoảng cách an toàn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất nguy hiểm; Ngưỡng hàm lượng hóa chất nguy hiểm phải xây dựng Phiếu an toàn hóa chất; Thông tin về hóa chất; Trách nhiệm của các Bộ, ngành và UBND các cấp trong quản lý hoạt động hóa chất; Cơ sở dữ liệu hóa chất và các danh mục liên quan.

Ngày 7/10/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2008/NĐ-CP quy định chi tiết về điều kiện sản xuất, kinh doanh và Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện; Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh; Danh mục hóa chất cấm; Danh mục hóa chất phải xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; khoảng cách an toàn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất nguy hiểm; Danh mục hóa chất phải thực hiện khai báo; Ngưỡng hàm lượng hóa chất nguy hiểm phải xây dựng Phiếu an toàn hóa chất; Thông tin về hóa chất; Cơ sở dữ liệu hóa chất và Danh mục hóa chất quốc gia; Trách nhiệm của các Bộ, ngành và UBND các cấp trong quản lý hoạt động hóa chất.

Nghị định này áp đụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hóa chất; tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động hóa chất trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được đăng Công báo ngày 21/10/2008 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2009; thay thế các quy định tại Chương I, Chương II, Điều 12, Điều 13, Điều 20 Chương III và Chương IV Nghị định số 68/2005/NĐ-CP ngày 20/5/2005 của Chính phủ về an toàn hóa chất.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article