Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN về Quy chế quản lý gấu nuôi; áp dụng đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến việc nuôi gấu trên lãnh thổ Việt Nam.

Ngày 29/9/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN về Quy chế quản lý gấu nuôi; áp dụng đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến việc nuôi gấu trên lãnh thổ Việt Nam.

Quy chế quy định về điều kiện nuôi gấu; đăng ký trại nuôi gấu và di chuyển gấu; xử lý gấu tự nguyện giao cho nhà nước, gấu bị chết, nhiễm bệnh; trách nhiệm của chủ nuôi gấu và cơ quan quản lý; xử lý vi phạm và kinh phí thực hiện, các Phụ lục  về sơ đồ mặt cắt hàng rào bảo vệ trại nuôi gấu bán hoang dã, mẫu sổ theo dõi tình hình bệnh tật của gấu, đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận trại nuôi gấu, giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi gấu, đơn đề nghị cấp Giấy phép di chuyển gấu, đơn đề nghị tự nguyện giao gấu cho nhà nước, mẫu sổ theo dõi gấu, mẫu biểu báo cáo gấu nuôi hàng năm.

Quyết định được đăng Công báo ngày 19/10/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Quyết định số 47/2006/QĐ-BNN ngày 6/6/2006.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article