Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng Kerosene trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thuộc phân nhóm 2710.19.16.00 tăng lên thành 10%.

Theo Quyết định số 82/2008/QĐ-BTC ngày 30/9/2008, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng Kerosene trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thuộc phân nhóm 2710.19.16.00 là 10% (trước đây là 5% theo Quyết định số 76/2008/QĐ-BTC ngày 11/9/2008). Mức thuế này áp dụng cho các Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày 1/10/2008.

Quyết định được đăng Công báo ngày 14/10/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article