Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam là công ty mẹ trong Tập đoàn công nghiệp Quốc gia Cao su Việt Nam, có tư cách pháp nhân, thuộc sở hữu Nhà nước, do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam là công ty mẹ trong Tập đoàn công nghiệp Quốc gia Cao su Việt Nam, có tư cách pháp nhân, thuộc sở hữu Nhà nước, do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập tại Quyết định số 249/2006/QĐ-TTg ngày 30/10/2006. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn được phê duyệt tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 131/2008/QĐ-TTg ngày 26/9/2008.

Điều lệ gồm 10 chương:  Những quy định chung; Quyền và nghĩa vụ của Tập đoàn; Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu và đại diện chủ sở hữu đối với Tập đoàn; Tổ chức quản lý Tập đoàn; Mối quan hệ của Tập đoàn với các đơn vị sự nghiệp, công ty con, công ty liên kết, công ty tự nguyện liên kết; Cơ chế hoạt động tài chính của Tập đoàn; Tổ chức lại, giải thể và phá sản Tập đoàn; Giải quyết tranh chấp nội bộ và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn; Điều khoản thi hành.

Vốn điều lệ của Tập đoàn tại thời điểm 1/1/2008 là 12.987.178.685.363 đồng. Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ của Tập đoàn. Chính phủ thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với Tập đoàn. Thủ tướng Chính phủ trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện một số quyền của chủ sở hữu. Tập đoàn trực tiếp kinh doanh những ngành nghề ghi trong Giấy chứng nhận ĐKKD và những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc Tập đoàn, trừ trường hợp Thủ tướng Chính phủ có quyết định khác.

Quyết định được đăng Công báo ngày 10/10/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article