Theo Quyết định số 81/2008/QĐ-BTC ngày 22/9/2008, thuế xuất khẩu mặt hàng sắt, thép thuộc phân nhóm 7204.50.00.000 và thuộc các nhóm 7206 và 7207 là 10% (trước đây là 20% theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BTC ngày 1/8/2008).

Theo Quyết định số 81/2008/QĐ-BTC ngày 22/9/2008, thuế xuất khẩu mặt hàng sắt, thép thuộc phân nhóm 7204.50.00.000 và thuộc các nhóm 7206 và 7207 là 10% (trước đây là 20% theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BTC ngày 1/8/2008).

Quyết định được đăng Công báo ngày 8/10/2008, có hiệu lực thi hành và áp dụng cho các Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu đăng ký với cơ quan hải quan sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article