Ngày 15/9/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 78/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/2/2007 về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

Ngày 15/9/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 78/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/2/2007 về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

Thông tư hướng dẫn cụ thể về yêu cầu đối với các bên tham gia giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính; sử dụng dữ liệu điện tử của Bộ Tài chính; giá trị pháp lý và ký hiệu riêng trên chứng từ chuyển đổi; thủ tục cấp, tạm đình chỉ, thu hồi giấy công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng trong hoạt động tài chính (VAN), giá sử dụng dịch vụ VAN và quan hệ của tổ chức cung cấp dịch vụ VAN với các đối tác.

Các doanh nghiệp thỏa mãn các tiêu chí về chủ thể (là doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam có giấy chứng nhận ĐKKD hoặc giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép đầu tư trong lĩnh vực công nghệ thông tin; có tối thiểu 5 năm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng giải pháp công nghệ thông tin hoặc phát triển phần mềm; đã triển khai hệ thống công nghệ thông tin thành công cho tối thiểu 50 doanh nghiệp; đã triển khai hê thống trao đổi dữ liệu điện tử để phục vụ việc trao đổi dữ liệu điện tử giữa các chi nhánh của doanh nghiệp với nhau hoặc giữa doanh nghiệp với các đối tác), về tài chính, về nhân sự, về kỹ thuật gửi hồ sơ tại các cơ quan chuyên môn để được kiểm tra, chấp nhận và công bố quyết định chấp nhận hồ sơ cung cấp dịch vụ VAN. Danh sách này được công bố công khai trên website của Bộ Tài chính, website của đơn vị chấp nhận hồ sơ cung cấp dịch vụ VAN. Tổ chức cung cấp dịch vụ VAN không đáp ứng được một trong các điều kiện về chủ thể, tài chính, kỹ thuật, nhân sự, hoạt động sai mục đích quy định trong Giấy công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ VAN, có Quyết định của Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ bị tạm đình chỉ hoạt động. Trong thời gian 3 tháng, nếu tổ chức khắc phục được những vi phạm dẫn đến việc bị tạm đình chỉ nêu trên thì cơ quan chuyên môn xem xét, ra quyết định cho phép hoạt động trở lại.

Thông tư được đăng Công báo ngày 2/10/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article