được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Quyết định số 91/2008/QĐ-BNN ngày 9/9/2008.

được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Quyết định số 91/2008/QĐ-BNNngày 9/9/2008.

Bãi bỏ mẫu Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật ban hành kèm theo Quyết định số 63/2007/QĐ-BNN ngày 2/7/2007. Quyết định được đăng Công báo ngày 26/9/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article