Liên Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 103/2008/TTLT-BTC-BTVT ngày 12/11/2008 hướng dẫn về quản lý giá cước vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam; áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép cung ứng và sử dụng dịch vụ vận chuyển cảng hàng không nội địa và dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam.

Ngày 12/11/2008, Liên Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 103/2008/TTLT-BTC-BTVT hướng dẫn về quản lý giá cước vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam; áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép cung ứng và sử dụng dịch vụ vận chuyển cảng hàng không nội địa và dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam.

Giá cước vận chuyển hàng không nội địa, giá dịch vụ tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam được quản lý theo nguyên tắc: Nhà nước quyết định giá, khung giá đối với các dịch vụ thuộc danh mục Nhà nước định giá; tổ chức, cá nhân được phép cung ứng và sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng không nôi địa và dịch vụ hàng không tại cảng hàng không  thực hiện đăng ký giá, kê khai giá đối với các dịch vụ thuộc thẩm quyền của mình với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền; hiệp thương giá đối với các dịch vụ không thuộc hai trường hợp trên. Khi giá nhiên liệu biến động vượt trên 20% mức giá đã tính trong khung giá cước, Bộ Tài chính chủ trì xem xét, quy định mức tối đa phụ thu xăng dầu nội địa áp dụng có thời hạn trong trường hợp không điều chỉnh khung giá. Cục Hàng không Việt Nam là cơ quan Nhà nước có nhiệm vụ hướng dẫn các đơn vị thực hiện quyết định giá, khung giá, mức tối đa phụ thu nhiên liệu do Nhà nước quy định.  Thông tư hướng dẫn về đăng ký giá dịch vụ, kê khai giá dịch vụ, thẩm quyền tổ chức hiệp thương giá, trách nhiệm các đơn vị có liên quan v.v…. Các Phụ lục về Hồ sơ phương án giá, Phương án giá, Hồ sơ đăng ký giá, Bảng đăng ký mức giá cụ thể v.v… được ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này.

Thông tư được đăng Công báo ngày 1/12/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; bãi bỏ Thông tư liên tịch số 22/2007/TTLT-BTC-BGTVT ngày 21/3/2007 hướng dẫn về quản lý giá cước vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article