Với mục tiêu tổng quát tiếp tục kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, bền vững, chủ động ngăn ngừa suy giảm, bảo đảm an sinh xã hội, đẩy mạnh hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế một cách chủ động và hiệu quả, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2009 đưa ra các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của đất nước như sau: tổng sản phẩm trong nước tăng khoảng 6,5%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 13%, tạo việc làm cho khoảng 1,7 triệu lao động, v.v…

được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 23/2008/QH12 kỳ họp thứ tư ngày 6/11/2008.

Với mục tiêu tổng quát tiếp tục kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, bền vững, chủ động ngăn ngừa suy giảm, bảo đảm an sinh xã hội, đẩy mạnh hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế một cách chủ động và hiệu quả, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2009 đưa ra các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của đất nước như sau: tổng sản phẩm trong nước tăng khoảng 6,5%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 13%, tạo việc làm cho khoảng 1,7 triệu lao động, 65% khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường v.v…

Một trong số nhiệm vụ được Quốc hội thông qua là tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận vốn, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp ở các làng nghề, doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng phục vụ trực tiếp đời sống nhân dân. Các nhiệm vụ khác như huy động mọi nguồn vốn để đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, bảo đảm bình đẳng, công khai minh bạch và có tính cạnh tranh cao; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 36/2004/QH11 về công tác đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước; đánh giá toàn diện hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước; kiểm soát chặt chẽ nhập khẩu, đặc biệt là nhập khẩu hàng tiêu dùng không thiết yếu, hạn chế xuất khẩu một số loại tài nguyên, khoáng sản; chống buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ,  v.v… cũng lần lượt được Quốc hội thông qua.

Nghị quyết được đăng Công báo ngày 1/12/2008.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article